Regulamin projektu Kobieta Dojrzała

Regulamin dla Uczestniczek Projektu Kobieta Dojrzała

§ I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Projektu „Kobieta Dojrzała” (zwanego dalej Projektem) jest Renata Weber prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Renata Weber” z siedzibą w Cieszynie ul. Sejmowa 10, 43-400 Cieszyn, NIP 5480058231, zwana dalej Organizatorem.
2. Przystąpienie kandydatki na Uczestniczkę do Projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że zobowiązuje się ona do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Projekcie. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dana kandydatka na Uczestniczkę lub Uczestniczka (w zależności od aktualnego statusu nazywana także Finalistką lub Modelką) traci prawo udziału w Projekcie bez prawa do rekompensaty.
3. Realizacja Projektu odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w powiecie cieszyńskim i na terenie Republiki Czeskiej w powiecie Karwina, wg harmonogramu, który zostanie ustalony z przedstawicielami firm biorących udział w Projekcie w charakterze Organizatora, Współorganizatorów bądź Partnerów Projektu, zwanych dalej „Ekspertami”.
4. W ramach Projektu Kobieta Dojrzała cztery wybrane przez Komisję Projektową Finalistki zobowiążą się do uczestnictwa w czteromiesięcznej metamorfozie (zwanej dalej „Dużą Metamorfozą”), opisanej w § IV pkt. 1 i trwającej od 01.02.2019 do 24.05.2019, obejmującej konsultacje z Ekspertami (m.in. stylistka/wizażystka, krawcowa, bafitterka, kosmetyczka, fryzjer, trener fitness, dietetyk, kucharz) oraz wykonywanie czynności zmierzających do poprawy swojego wyglądu, zdrowia i samopoczucia zgodnie z zaleceniami Ekspertów, z wykorzystaniem oferowanych przez nich produktów i usług. Finalistki zobowiążą się również do uczestnictwa w Gali Finałowej Projektu, zgodnie z wytycznymi Organizatora.
5. W ramach Projektu Kobieta Dojrzała maksymalnie dziesięć wybranych przez Komisję Projektową Modelek zobowiąże się do uczestnictwa w pięciodniowej metamorfozie (zwanej dalej „Małą Metamorfozą”), opisanej w § IV pkt. 5, trwającej od 20.05.2019 do 24.05.2019, obejmującej konsultacje z Ekspertami (m.in. stylistka/wizażystka, fryzjer) oraz realizację czynności zgodnie z zaleceniami Ekspertów, z wykorzystaniem oferowanych przez nich produktów i usług. Modelki zobowiążą się również do uczestnictwa w Gali Finałowej Projektu, zgodnie z wytycznymi Organizatora.
6. Informacje o Projekcie ogłoszone będą w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
7. Projekt rozpoczyna się w dniu 21.12.2018r., a kończy wraz z zakończeniem Gali Finałowej, przy czym Organizator – zgodnie z oświadczeniem Uczestniczek – ma prawo do wykorzystywania nich wizerunku w terminie 24 miesięcy licząc od dnia Gali Finałowej.
8. O udział w Projekcie mogą ubiegać się wyłącznie kobiety, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
9. Organizator powoła wewnętrzną Komisję składającą się z wybranych przez niego Ekspertów, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Projektu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja Projektowa”).

§ II. Uczestniczki

1. W Projekcie mogą brać udział jedynie kobiety, mieszkające na terenie powiatu cieszyńskiego (Rzeczpospolita Polska) i powiatu Karwina (Republika Czeska), urodzone nie później niż w roku 1974, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnictwo w Projekcie zakłada, że Organizator, Współorganizatorzy oraz Partnerzy świadczą na rzecz Uczestniczek usługi mające na celu realizację Małej lub Dużej Metamorfozy, natomiast Uczestniczki (Finalistki i Modelki) świadczą na rzecz Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów usługę użyczenia własnego wizerunku, pozwalającą zaprezentować ofertę Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów. Usługi świadczone przez obie strony są usługami o równoważnej wartości.
3. Osoba biorąca udział w Projekcie wyraża niniejszym zgodę na publikację wszelkich materiałów związanych z jej uczestnictwem w Projekcie (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię, nazwę miejscowości zamieszkania, wypowiedzi itp.) przez Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów i Patronów Medialnych Projektu. Na powyższą okoliczność Uczestniczki Projektu otrzymają do podpisu stosowne Oświadczenie o zgodzie na warunki uczestnictwa w Projekcie Kobieta Dojrzała, a Uczestniczki zyskujące status Finalistki lub Modelki zobowiązane będą dodatkowo do podpisania stosownej umowy z Organizatorem Projektu.
4. Uczestniczka ma obowiązek poinformować Organizatora o wszystkich znanych jej okolicznościach wynikających z jej stanu zdrowia, które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić lub uniemożliwić jej wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w Projekcie. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Projekcie i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z dobrowolnego poddania się takim obciążeniom. Organizator dołoży wszelkich starań, by obciążenia te były dostosowane do możliwości, sprawności fizycznej i stanu zdrowia Uczestniczek, nie ponosi jednak odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek, który nie był mu znany w momencie kwalifikowania ich do III Etapu Projektu.

§ III. Zasady rekrutacji – I i II Etap Projektu

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest pomyślne przejście rekrutacji, składającej się z dwóch etapów, będących jednocześnie Etapem I i Etapem II Projektu Kobieta Dojrzała.
A. Etap I – Zgłoszenie
a) W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są przesłać kompletne zgłoszenie, zawierające wszystkie wymagane informacje wraz z dwoma zdjęciami (twarzy i całej sylwetki), za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.kobietadojrzala.eu, terminie do 20 stycznia 2019 roku, do godziny 23:59. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w § II. pkt 1 staje się Uczestniczką Projektu (zwaną dalej „Uczestniczką”).
b) Przesyłane zdjęcia muszą być w formacie .jpg lub .png, a rozmiar jednego zdjęcia nie może być większy niż 1MB. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich, logotypów i znaków towarowych, jak również treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Zdjęcia nie mogą również przedstawiać nagości.
c) Nadsyłając zdjęcie Uczestniczka zaświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania nim na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z Prawem Autorskim, oraz że zdjęcie przedstawia jej osobę, nie zostało w żaden sposób skorygowane za pomocą dostępnych narządzi służących obróbce fotografii.
d) Zgłoszenie niespełniające wymagań opisanych w niniejszym paragrafie, w pkt. 1A w podpunkcie a, b lub c, lub co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności Prawa Autorskie nie będzie uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane.
e) W rekrutacji wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania zgłoszeń określonym w pkt. a, spełniające warunki Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty email, nieprawidłowe działanie serwisu lub serwera poczty.
f) Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Projektu wybierze Uczestniczki, które zaproszone zostaną do II Etapu rekrutacji, będącego rozmową kwalifikacyjną.
g) Uczestniczki zakwalifikowane do II Etapu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie oraz za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail. Jeżeli Organizatorowi trzykrotnie nie uda się skutecznie skontaktować z Uczestniczką ma prawo do odrzucenia jej zgłoszenia i wybrania w to miejsce innej osoby.
B. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna
a) Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 21-25.01.2019 w Cieszynie we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie, o czym Uczestniczki zostaną poinformowane, jak w pkt. 1A podpunkt g powyżej.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do II Etapu 30 osób wybranych przez Komisję Projektową spośród Uczestniczek, które nadesłały swoje zgłoszenia. W miarę możliwości oraz czasu zastrzega sobie prawo do przesłuchania większej ilości osób. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestniczek biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.
c) Uczestniczki zakwalifikowane do II Etapu zobowiązane są do stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i czasie. Nieobecność Uczestniczki w terminie wskazanym przez Organizatora powoduje, że traci ona prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo, bez względu na przyczynę nieobecności. Uczestniczka nie ma prawa do scedowania swojego uczestnictwa na inną osobę.
d) W II Etapie Uczestniczki przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązane będą wypełnić i podpisać Oświadczenie o zgodzie na warunki uczestnictwa w Projekcie Kobieta Dojrzała. Oświadczenie zawierać będzie:
dane Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania i kontakt telefoniczny oraz elektroniczny (e-mail),
oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Projektu Kobieta Dojrzała,
oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi Uczestniczki na potrzeby Projektu oraz jego promocji i reklamy, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki,
oświadczenie o stanie zdrowia i istotnych ograniczeniach z niego wynikających, mogących utrudnić lub uniemożliwić udział w Projekcie w wymaganym przez Organizatora zakresie,
zgodę na zmianę wizerunku (w tym zmianę koloru i długości włosów) na potrzeby Projektu,
zobowiązanie do poddania się zabiegom stylizacyjnym, kosmetycznym, stosowania suplementacji i uczestnictwa w zajęciach fizycznych zarekomendowanych przez Ekspertów na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Uczestniczką,
zobowiązanie do pokrycia kosztów dojazdu na wszelkie spotkania związane z Projektem we własnym zakresie,
e) Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w obecności fotografa, tłumacza oraz Komisji Projektowej i polegała będzie na prezentacji Uczestniczek, sprawdzaniu ich predyspozycji i motywacji do dalszego udziału w Projekcie.
f) W efekcie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja wyłoni Uczestniczki, które zaproszone zostaną do III Etapu Projektu:
cztery Uczestniczki (po dwie z obu narodowości – polskiej i czeskiej, zwane dalej Finalistkami), które poddane zostaną Dużej Metamorfozie, opisanej w § IV pkt. 1.
do 10 Uczestniczek (zwanych dalej Modelkami), które wezmą udział w Gali Finałowej Projektu Kobieta Dojrzała po poddaniu się zabiegom stylizacyjnym w ramach Małej Metamorfozy, opisanej w § IV pkt. 5.
g) Organizator poinformuje osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w III Etapie Projektu telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator nie odpowiada za niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki. Jeśli Organizatorowi trzykrotnie nie uda się skutecznie skontaktować z Uczestniczką ma prawo do odrzucenia jej zgłoszenia i wybrania w to miejsce innej osoby.
h) Uczestniczka, która skutecznie odebrała informację od Organizatora o zakwalifikowaniu jej do III Etapu Projektu w charakterze Finalistki lub Modelki zobowiązana jest do potwierdzenia dalszego uczestnictwa w Projekcie za pomocą deklaracji przesłanej na adres e-mail Organizatora (renataweber@weber.com.pl) lub SMSem na numer 502 310 990 o treści: Ja, (imię i nazwisko), oświadczam, że wyrażam chęć kontynuacji udziału w Projekcie Kobieta Dojrzałą zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.
i) Rezygnacja Uczestniczki zakwalifikowanej do III Etapu Projektu z dalszego w nim udziału wymaga formy pisemnej i odbywa się zgodnie z zasadami ujętymi w § V. pkt. 10, 11, 12 i 13 niniejszego Regulaminu.

§ IV. Przebieg realizacji III Etapu Projektu

1. Finalistki w III Etapie Projektu zobowiązane są do czynnego uczestnictwa w Dużej Metamorfozie, trwającej od 01.02.2019 do 24.05.2019, w ramach której Organizator przewiduje realizację następujących czynności:
a) Porada i usługa wizażystki, kolorystki, stylistki i brafitterki w kwestii doboru kolorystyki, makijażu, dodatków oraz fasonów bielizny i pozostałej odzieży dostosowanych do różnych okazji;
b) Porada i usługa fryzjerska realizowana na bazie wytycznych stylistki;
c) Porady i usługi kosmetyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Finalistki na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Eksperta;
d) Diagnoza niedoborów witamin i minerałów oraz zapewnienie odpowiedniej suplementacji na czas trwania Dużej Metamorfozy, na podstawie wytycznych dyplomowanego lekarza;
e) Przygotowanie planu treningowego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Eksperta i zapewnienie możliwości jego realizacji we wskazanym klubie fitness;
f) Konsultacje dietetyczne i przygotowanie odpowiedniego planu żywieniowego;
g) Warsztaty kulinarne zorganizowane w celu nauki przygotowywania potraw zgodnych z wytycznymi dietetyka;
h) Projekt i wykonanie kreacji dedykowanej wystąpieniu na Gali Finałowej Projektu;
i) Opieka trenera motywującego wspierającego Finalistkę w osiąganiu wyznaczonych celów związanych z realizacją Metamorfozy.
2. Wymienione w pkt. 1c niniejszego paragrafu działania nie będą miały charakteru interwencji chirurgicznych ani inwazyjnych zabiegów kosmetycznych. Eksperci odpowiedzialni za realizację poszczególnych elementów Dużej Metamorfozy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostosowanie ich zakresu i planowanych efektów do potrzeb i realnych możliwości Finalistki wynikających z jej wieku i stanu zdrowia oraz za prawidłowe wykonanie ewentualnych zabiegów. W tym też zakresie odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona.
3. Finalistka jest zobowiązana stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora celem spotkania z Ekspertem lub realizacji zarekomendowanych przez niego czynności umożliwiających przeprowadzenie Dużej Metamorfozy. Organizator dołoży wszelkich starań by dostosować harmonogram spotkań do możliwości Finalistki.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania każdego etapu Dużej Metamorfozy (zdjęcia, nagrania audio i wideo) w celach reklamowych i promocyjnych.
5. Uczestniczki Projektu zakwalifikowane do III Etapu w charakterze Modelek zobowiązane są do poddania się w okresie od 20.05.2019 do 24.05.2019 roku Małej Metamorfozie, w ramach której Organizator przewiduje realizację następujących czynności:
a) Porada wizażystki, kolorystki i stylistki w kwestii doboru kolorystyki, makijażu, dodatków oraz fasonów odzieży dedykowanej wystąpieniu w Pokazie Mody podczas Gali Finałowej Projektu.
b) Dobór ubioru i dodatków udostępnianych przez Partnerów Projektu oraz wykonanie makijażu i fryzury, na bazie porad wyszczególnionych w niniejszym paragrafie w podpunkcie 5a, dedykowanych wystąpieniu w Pokazie Mody podczas Gali Finałowej Projektu.
6. Modelka jest obowiązana stawić się w na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora celem spotkania z wyznaczonym Ekspertem lub realizacji zarekomendowanych przez niego czynności, umożliwiających przeprowadzenie Małej Metamorfozy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania każdego etapu Małej Metamorfozy (zdjęcia, nagrania audio i wideo) w celach reklamowych i promocyjnych.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt w programie Małej i Dużej Metamorfozy, a także w charakterze i liczbie usług, w każdym momencie trwania Projektu, o ile nie będzie to umniejszało ich wartości lub uniemożliwiało Finalistkom i/lub Modelkom kontynuowania udziału w Projekcie.
9. Uczestniczkom zakwalifikowanym do III Etapu Projektu nie przysługuje prawo do żądania wymiany usług realizowanych w ramach Małej i Dużej Metamorfozy ani ich części na inne lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego usług.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność usług i produktów wykorzystywanych do ich realizacji (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy lub usługi będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca, usługodawca).
11. Zwieńczeniem Projektu jest Gala Finałowa, która odbędzie się 24 maja 2019 roku w Cieszynie, w obiekcie Kasztanowy Dwór, o godzinie 18.00.
12. Finalistki i Modelki zobowiązane są do udziału w Gali Finałowej zgodnie z wytycznymi Organizatora, a także do uczestnictwa w przygotowaniach do tego wydarzenia obejmujących:
a) przygotowanie do wystąpienia – wykonanie fryzury, makijażu, stylizację ubioru itd.
b) próbę generalną, która odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

§ V. Kwestie sporne i rezygnacja z udziału w projekcie

1. Nad prawidłowym przebiegiem Projektu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.
2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia przez kandydatkę na Uczestniczkę lub Uczestniczkę udziału w Projekcie w określonym Regulaminem terminie.
3. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestniczki stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Projektu – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestniczek z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestniczki praw do świadczonych usług, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Projektu,
b) problemy w funkcjonowaniu Projektu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności, jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Projektu,
d) zgłaszanie się do Projektu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Projektu jego Współorganizatorom bądź Partnerom. Nie zmienia faktu, iż za prawidłowe rozliczenie Projektu, a także wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego Urzędu Skarbowego ponosi Organizator.
6. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Projekcie.
7. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie trwania Projektu. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego, listu przewozowego lub potwierdzenia odbioru osobistego przez Organizatora).
8. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Projektu wynikających z nadużyć ze strony Uczestniczki, w tym w szczególności złamania przez Uczestniczkę zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczy
10. daną Uczestniczkę z udziału w Projekcie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosi
11. żadnej odpowiedzialności wobec takiej Uczestniczki za jej wykluczenie z Projektu.
12. Rezygnacja Uczestniczki z udziału w Projekcie na Etapie I i II jest możliwa pod warunkiem przekazania informacji telefonicznie bądź drogą elektroniczną w każdym momencie i nie skutkuje dla Uczestniczki żadnymi konsekwencjami.
13. Rezygnacja Uczestniczki z udziału w Projekcie po zakwalifikowaniu jej do III Etapu Projektu w charakterze Finalistki lub Modelki jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej, skierowanej do Organizatora Projektu za potwierdzeniem odbioru.
14. Rezygnacja Uczestniczki projektu zakwalifikowanej do III Etapu w charakterze Finalistki, jeżeli nie jest skutkiem zaistnienia niemożliwego do przewidzenia zdarzenia losowego, które uniemożliwia dalsze uczestnictwo w Projekcie, pociąga za sobą określone konsekwencje dla Uczestniczki:
a) Jeżeli rezygnacja Uczestniczki nastąpi w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019, czyli w pierwszym miesiącu trwania Dużej Metamorfozy, Uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu kosztów wykorzystanych usług (kosztów porad i zabiegów, oszacowanych według cenników Organizatora i Współorganizatorów, zwanych Ekspertami).
b) Jeżeli rezygnacja Uczestniczki nastąpi w okresie 01.03.2019 do 24.05.2019, czyli w kolejnych trzech miesiącach trwania Dużej Metamorfozy, Uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu kosztów wykorzystanych usług (kosztów porad i zabiegów, według cenników Organizatora i Współorganizatorów, zwanych Ekspertami) i zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł tytułem rekompensaty za poniesione przez Organizatora koszty promocji i koordynacji Projektu.
15. Rezygnacja Uczestniczki projektu zakwalifikowanej do III Etapu w charakterze Modelki, jeżeli nie jest skutkiem zaistnienia niemożliwego do przewidzenia zdarzenia losowego, które uniemożliwia dalsze uczestnictwo w Projekcie, pociąga za sobą określone konsekwencje dla Uczestniczki:
a) Uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu kosztów ewentualnie wykorzystanych usług (kosztów porad i usług, według cenników Organizatora, Współorganizatorów bądź Partnerów zwanych Ekspertami),
b) Jeżeli Organizator nie będzie miał możliwości zastąpienia rezygnującej Uczestniczki osobą z listy rezerwowej (lista Uczestniczek, które nie zakwalifikowały się do Udziału w Projekcie, ale pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną) zobowiązana będzie ona do pokrycia kosztu wynajęcia modelki z agencji modelek, celem organizacji pokazu mody.

§ VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu Projektu o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie w/w zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Projektu (www.kobietadojrzala.pl).
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kobietadojrzala.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i nagrywania Uczestniczek w trakcie Projektu oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i nagrań w związku z Projektem a także w celach promocyjnych Projektu, do 24 miesięcy po jego zakończeniu. Prawo wykorzystywania w/w materiałów przysługuje również Współorganizatorom, Partnerom i Patronom Medialnym Projektu.
6. Organizator informuje, że Projekt nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation
z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestniczki Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Projektu przez Organizatora.
7. Wszelkie dodatkowe informacje o Projekcie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestniczka Projektu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: renataweber@weber.com.pl
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9. Wszelkie spory związane z niniejszym Projektem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2018.

Oświadczenie o zgodzie na warunki uczestnictwa
w Projekcie Kobieta Dojrzała

Ja, niżej podpisana ……………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

urodzona dnia …………………………………..r., zamieszkała w …………………………………………………………..
kod pocztowy ……………………………………………, przy ul. …………………………………….………………………….
telefon kom.: ………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………..…
oświadczam, że:
1. zapoznałam się z Regulaminem dla Uczestniczek Projektu Kobieta Dojrzała i akceptuję wszystkie jego zapisy, w tym warunki rezygnacji z udziału w Projekcie zawarte w § V. pkt. 10, 11, 12 i 13.
2. udzielam Organizatorowi oraz Współorganizatorom Projektu Kobieta Dojrzała prawa do wykorzystywania moich danych – imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, oraz wizerunku – treści wypowiedzi, zdjęć oraz filmów z moim wizerunkiem, utrwalonym podczas sesji zdjęciowych i nagraniowych przeprowadzonych w okresie od 21.01.2019 do 24.05.2019, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje w szczególności: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, ograniczone w czasie do 24 miesięcy od zakończenia Projektu korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i filmami, a w szczególności publiczne ich wykorzystanie, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Organizatora lub Współorganizatorów, jak też zamieszczanie ich na stronie internetowej www.kobietadojrzala.eu, portalu YouTube oraz na portalu Facebook oraz w innych mediach społecznościowych.
3. podczas rozmowy kwalifikacyjnej (II Etap Projektu) poinformuję Organizatora Projektu o wszelkich znanych mi faktach dotyczących mojego stanu zdrowia, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić mi uczestnictwo w Projekcie w wymaganym przez Organizatora zakresie,
4. w przypadku zakwalifikowania się do III Etapu Projektu wyrażam zgodę na zmianę swojego wizerunku, w tym zmianę koloru i długości włosów, na potrzeby Projektu, zgodnie ze wskazówkami stylisty,
5. w przypadku zakwalifikowania się do III Etapu Projektu zobowiązuję się także do poddania się wskazanym przez Ekspertów zabiegom i czynnościom, w tym zabiegom stylizacyjnym i kosmetycznym, stosowania suplementacji i uczestnictwa w zajęciach fizycznych zarekomendowanych przez Ekspertów na podstawie przeprowadzonych ze mną wywiadów,
6. zobowiązuję się do pokrycia kosztów dojazdu na wszelkie spotkania związane z uczestnictwem w Projekcie we własnym zakresie,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji i promocji Projektu Kobieta Dojrzała przez Organizatora, Pracownię Renata Weber,
ul. Sejmowa 10, 43-400 Cieszyn, NIP:5480058231, tel: +48(33)8581322, e-mail: pracownia w domenie weber.com.pl.
8. zostałam poinformowana o prawie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych, a także o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. jestem świadoma, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości uczestnictwa w Projekcie Kobieta Dojrzała (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

………………………………………………………… …………………………………………………………………
data i miejscowość imię i nazwisko